logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI
Nr ewidencyjny naboru 13/DO/09/2012 z dnia 14 września 2012 r.


1. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
od starszego referenta do inspektora na stanowisko ds. organizacyjnych i socjalnych w Wydziale Organizacyjnym

Liczba miejsc: 1

2. Podstawa zawarcia stosunku pracy:  umowa o pracę
3. Zatrudnienie: w pełnym wymiarze czasu pracy
4. Miejsce wykonywania pracy – obszar objęty działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi;
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Łodzi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił:  > 6 %.

6. Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności:

 1. Administrowanie majątkiem PUP w Łodzi, w szczególności: prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tzw. pozostałego wyposażenia, analizowanie bieżącego stanu majątku.
 2. Opracowywanie założeń/planów dotyczących zakupu usług/dostaw/robót budowlanych na danych rok kalendarzowy, z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych.
 3. Opracowywanie planów wydatków rzeczowych PUP w Łodzi oraz prowadzenie rejestru wydatków budżetowych i dokonywanie ich bieżącej analizy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją budynków oraz bezpieczeństwem i prawidłowym utrzymaniem stanu technicznego budynków PUP w Łodzi.
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w PUP w Łodzi.
 6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie problematyki Wydziału.
 7. Dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PUP w Łodzi w oparciu o zlecenia i zawarte umowy oraz gospodarowanie nimi.

7. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub pod warunkiem znajomości języka polskiego, posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wykształcenie wyższe), przy czym na stanowiskach urzędniczych: starszy referent – wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe, w przypadku stanowiska inspektora – wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy;
 5. znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 23, poz. 1458 z późn. zm.), ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 04.03.1996 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. 2012 r., poz 592 – tekst jednolity), ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8. Wymagania dodatkowe - pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) oraz programu SKK Inwentaryzator PRO, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, mile widziany staż pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia oraz ukończone szkolenia z zakresu ewidencji środków trwałych.

9. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:  praca przy komputerze, użytkowanie sprzętu biurowego, pozycja siedząca.

10.Oferta kandydata musi zawierać:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 5. ewentualne kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie, że wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie albo kserokopia posiadanego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata (w zakresie określonym właściwymi przepisami) uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego (jeżeli ich udział w naborze jest dopuszczalny) odpowiedniego dokumentu równoważnego;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 11. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

11. Miejsce składania lub przesyłania ofert:
Ofertę aplikacyjną wraz z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz oznaczeniem naboru w następujący sposób:

„Nabór na stanowisko:  od starszego referenta do inspektora – stanowisko ds. organizacyjnych i socjalnych w Wydziale Organizacyjnym, nr ewidencyjny naboru: 13/DO/09/2012, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, kod: 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91”

Ofertę aplikacyjną należy złożyć osobiście w Wydziale Kadr i Zarządzania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi – Łódź, ul. Milionowa 91, pokój 141 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty.

12.  Termin składania ofert do dnia: 26 września 2012 roku.

13. Informacje dodatkowe:

 1. druk kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienia, dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, w zakładce „BIP”, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Milionowa 91w pokoju nr 141 oraz ul. Kilińskiego 102/102a w pokoju nr 202;
 2. oferty, które zostaną złożone po terminie, o którym mowa w pkt 12, nie będą  rozpatrywane;
 3. w razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Powiatowego Urzędu  Pracy w Łodzi uważa się datę otrzymania tych dokumentów (datę wpływu do Urzędu);
 4. w treści oferty aplikacyjnej proszę podać numer telefonu do kontaktu;
 5. osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do oferty aplikacyjnej;
 6. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego;
 7. dokumenty wskazane w ust. 10 pkt: 1-2 oraz 6-11 ogłoszenia powinny być opatrzone odręcznym podpisem kandydata;
 8. przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych w „Procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” – jej treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 9. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 10. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Kadr i Zarządzania, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy  o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Skwirus
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14 15:25:08
Data udostępnienia informacji: 2012-09-14 15:25:08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 15:25:08

corner   corner