logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Nr ewidencyjny naboru 12/ZC/12/2021 z dnia 21.12.2021 r.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

od pośrednika pracy – stażysty do pośrednika pracy, stanowisko ds. obsługi zatrudnienia cudzoziemców
w Wydziale Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców

Liczba miejsc: 2

 

 1. Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę;
 2. Zatrudnienie w wymiarze czasu pracy:  w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. Miejsce wykonywania pracy – w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi;
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił: > 6 %.

 

 1. Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności:
 1. wpisywanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
 2. prowadzenie rejestru oświadczeń,
 3. prowadzenie ewidencji wniosków dotyczących zezwoleń na pracę sezonową,
 4. analiza sytuacji lokalnego rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi,
 5. przygotowywanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi,
 6. ewidencjonowanie informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca,
 7. prowadzenie korespondencji w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców;

 

 1. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. w przypadku stanowiska urzędniczego:
    1. pośrednik pracy – stażysta: wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej roczny staż pracy lub wykształcenie wyższe;
    2. pośrednik pracy: wykształcenie wyższe i co najmniej roczny staż pracy w zakresie pośrednictwa pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe - pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. znajomość przepisów: ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019. r. poz. 1781), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2273, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
   8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na prace sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
  2. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach w Publicznych Służbach Zatrudnienia,
  3. mile widziana znajomość obsługi programu Syriusz oraz pakietu MS Office;
  4. umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, empatia, komunikatywność.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku pracy: praca przy komputerze, użytkowanie sprzętu biurowego, pozycja siedząca.

 

 1.  Oferta kandydata musi zawierać:
  1. list motywacyjny;
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie: http://pup.lodz1.sisco.info/?id=320);
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  4. w przypadku stanowiska:
    1. pośrednik pracy - stażysta - kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy (tj. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),
    2. pośrednik pracy - kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż w zakresie pośrednictwa pracy (tj. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku pozostawania w stosunku pracy);
  5. ewentualnie kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnych stanowiskach w Publicznych Służbach Zatrudnienia;
  6. oświadczenia (wzory oświadczeń dostępne są na stronie: http://pup.lodz1.sisco.info/?id=346):
   • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie albo kserokopia posiadanego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego;
  7. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1-2 oraz 6-7, każdorazowo powinny być opatrzone odręcznym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata na dokumentach dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

 

 1. Miejsce składania lub przesyłania ofert:

Ofertę aplikacyjną wraz z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym nadawcy oraz oznaczeniem naboru w następujący sposób:

 

„Nabór na stanowisko: od pośrednika pracy – stażysty do pośrednika pracy, stanowisko ds. obsługi zatrudnienia cudzoziemców w Wydziale Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców

 (Nr ewidencyjny naboru: 12/ZC/12/2021)

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91”

 

Ofertę aplikacyjną należy złożyć osobiście w Wydziale Kadr i Zarządzania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi – Łódź, ul. Milionowa 91, pokój 141 lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 1. Termin składania ofert do dnia: 05.01.2022 roku (do godz. 14.00).

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. druk kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, w zakładce „BIP”: http://pup.lodz1.sisco.info/?id=320, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Łodzi, ul. Milionowa 91 w pokoju nr 141;
 2. oferty, które zostaną złożone po terminie, o którym mowa w ust. 13, nie będą rozpatrywane;
 3. w razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi uważa się datę otrzymania tych dokumentów (datę wpływu do Urzędu);
 4. osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązane są do przedstawienia oryginałów dokumentów dołączonych do oferty;
 5. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego;
 6. przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych w „Procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” – jej treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 7. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 8. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Kadr i Zarządzania, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego na koszt kandydata;
 9. zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z kandydatami, których aplikacje spełniły wymagania formalne;
 10. w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – Dz. UE L z 2016 r. nr 119 poz. 1, informuję że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-121), ul. Milionowa 91;
 • z inspektorem ochrony danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można skontaktować się pod numerem telefonu: (42) 251 65 16, e-mail: iod@pup-lodz.pl, lub pisemnie na adres siedziby;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa; w przypadku wyłonienia Pani/Pana w wyniku procesu rekrutacyjnego do zatrudnienia na wskazane wyżej stanowisko urzędnicze i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie internetowej PUP w Łodzi oraz na tablicy w siedzibie PUP w Łodzi, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej PUP w Łodzi oraz osoby przebywające w siedzibie PUP w Łodzi;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane wyżej stanowisko urzędnicze;
 • Pani/Pana dokumenty, złożone w naborze, zawierające Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane
  w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność, przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. od dnia opublikowania informacji o wynikach naboru na ww. stanowisko urzędnicze, a następnie będą niszczone komisyjnie; protokół z naborów, informacja o kandydatach wyłonionych do zatrudnienia oraz protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych w naborze będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 10, konieczne jest dla celów związanych z procesem rekrutacji na wskazane stanowisko i znajduje swoją podstawę w przepisach prawnych, tj. art. 221 Kodeksu pracy i ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Anna Jargan
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jargan
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-12-21 09:13:37
Data udostępnienia informacji: 2021-12-21 09:13:37
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-21 09:13:37

corner   corner