logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Nr ewidencyjny naboru 10/ZI/11/2021 z dnia 22.11.2021 r.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

od referenta do informatyka, stanowisko ds. informatyki
w Wydziale Informatyki

Liczba miejsc: 1

 1. Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę
 2. Zatrudnienie w wymiarze czasu pracy:  w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. Miejsce wykonywania pracy – w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi;
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił: > 6 %.
 1. Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności:
    1. administrowanie systemami informatycznymi Urzędu zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami,
    2. realizacja wniosków o nadanie, modyfikację i odebranie uprawnień użytkowników do pracy w systemach informatycznych eksploatowanych w Urzędzie,
    3. wykonywanie czynności instalacji, aktualizacji lub deinstalacji systemów i aplikacji eksploatowanych
     w Urzędzie,
    4. sporządzanie kopii kluczowych danych oraz zabezpieczenie nośników z kopiami danych,
    5. instalowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń aktywnych sieci LAN,
    6. przygotowanie stanowisk komputerowych i sprawdzanie poprawności ich działania,
    7. diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z nieprawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania,
    8. wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania – obsługa zgłoszeń przesyłanych przez użytkowników.
 1. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. w przypadku stanowiska urzędniczego:
  • referent - wykształcenie średnie,
  • starszy referent - wykształcenie średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe,
  • inspektor - wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 1 rok stażu pracy;
  • starszy inspektor – wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy,
  • informatyk - wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe,
  1. doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki;
  2. praktyczna znajomość systemu operacyjnego Ms Windows i Linux oraz metod i narzędzi zabezpieczania danych.
 1. Wymagania dodatkowe - pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.); przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
  2. praktyczna znajomość systemów bazodanowych oraz rozwiązań serwerowych;
  3. komunikatywność, umiejętność zrozumiałego opisywania problemów umiejętność pracy w zespole, empatia, umiejętność organizacji pracy.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku pracy: praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (incydentalnie możliwość pracy w nietypowych godzinach pracy), z przewagą wysiłku umysłowego, pozycja siedząca, wysiłek fizyczny, np. przy przenoszeniu urządzeń lub przewożeniu ich, praca wymagająca przemieszczania się pomiędzy siedzibami PUP w Łodzi lub jednostkami współpracującymi, praca przy elementach okablowania strukturalnego oraz urządzeniach podłączonych do sieci teleinformatycznej, praca
  w serwerowni (wyższy poziom hałasu, różnice temperatur), obsługa sprzętu biurowego i sprzętu informatycznego.
 1.  Oferta kandydata musi zawierać:
  1. list motywacyjny;
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie: http://pup.lodz1.sisco.info/?id=320);
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki;
  6. oświadczenia (wzory oświadczeń dostępne są na stronie: http://pup.lodz1.sisco.info/?id=346):
   • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie albo kserokopia posiadanego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną
    z Krajowego Rejestru Karnego;
  7. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 1.  Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1-2 oraz 6-7, każdorazowo powinny być opatrzone odręcznym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata na dokumentach dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.
 1.  Miejsce składania lub przesyłania ofert:

Ofertę aplikacyjną wraz z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem
i adresem zwrotnym nadawcy oraz oznaczeniem naboru w następujący sposób:

 

„Nabór na stanowisko: od referenta do informatyka,

stanowisko ds. informatyki w Wydziale Informatyki

(Nr ewidencyjny naboru: 10/ZI/11/2021)

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91”

 

Ofertę aplikacyjną należy złożyć osobiście w Wydziale Kadr i Zarządzania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi – Łódź,
ul. Milionowa 91, pokój 141 lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 1. Termin składania ofert do dnia:  3.12.2021 roku (do godz. 14.00)
 1.  Informacje dodatkowe:
 1. druk kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, w zakładce „BIP”: http://pup.lodz1.sisco.info/?id=320, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Łodzi, ul. Milionowa 91 w pokoju nr 141;
 2. oferty, które zostaną złożone po terminie, o którym mowa w ust. 13, nie będą rozpatrywane;
 3. w razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi uważa się datę otrzymania tych dokumentów (datę wpływu do Urzędu);
 4. osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązane są do przedstawienia oryginałów dokumentów dołączonych do oferty;
 5. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego;
 6. przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych w „Procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” – jej treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 7. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 8. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Kadr i Zarządzania, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego
  z Krajowego Rejestru Karnego na koszt kandydata;
 9. zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z kandydatami, których aplikacje spełniły wymagania formalne;
 10. w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych osobowych) – Dz. UE L z 2016 r. nr 119 poz. 1, informuję że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-121), ul. Milionowa 91;
 • z inspektorem ochrony danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można skontaktować się pod numerem telefonu: (42) 251 65 16, e-mail: iod@pup-lodz.pl, lub pisemnie na adres siedziby;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa; w przypadku wyłonienia Pani/Pana w wyniku procesu rekrutacyjnego do zatrudnienia na wskazane wyżej stanowisko urzędnicze i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie internetowej PUP w Łodzi oraz na tablicy w siedzibie PUP w Łodzi, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej PUP w Łodzi oraz osoby przebywające w siedzibie PUP w Łodzi;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane wyżej stanowisko urzędnicze;
 • Pani/Pana dokumenty, złożone w naborze, zawierające Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane
  w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność, przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. od dnia opublikowania informacji o wynikach naboru na ww. stanowisko urzędnicze, a następnie będą niszczone komisyjnie; protokół z naborów, informacja o kandydatach wyłonionych do zatrudnienia oraz protokół ze zniszczenia dokumentów złożonych w naborze będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 10, konieczne jest dla celów związanych
  z procesem rekrutacji na wskazane stanowisko i znajduje swoją podstawę w przepisach prawnych, tj. art. 221 Kodeksu pracy i ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Palucka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-11-22 13:37:53
Data udostępnienia informacji: 2021-11-22 13:37:53
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-22 13:37:53

corner   corner