logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Aktualne rekrutacje

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Nr ewidencyjny naboru 21/AI/08/2017 z dnia 30.08.2017 r.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

od referenta do informatyka, stanowisko ds. informatyki

w Wydziale Informatyki

Liczba miejsc: 1

 

 1. Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę
 2. Zatrudnienie w wymiarze czasu pracy:  w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. Miejsce wykonywania pracy – w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił: > 6 %.
 5. Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności:
  1. administrowanie systemami informatycznymi Urzędu zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami,
  2. realizacja wniosków o nadanie, modyfikację i odebranie uprawnień użytkowników do pracy w systemach informatycznych eksploatowanych w Urzędzie,
  3. wykonywanie czynności instalacji, aktualizacji lub deinstalacji systemów i aplikacji eksploatowanych w Urzędzie,
  4. sporządzanie kopii kluczowych danych oraz zabezpieczenie nośników z kopiami danych,
  5. instalowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń aktywnych sieci LAN,
  6. przygotowanie stanowisk komputerowych i sprawdzanie poprawności ich działania,
  7. diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z nieprawidłowym działaniem sprzętu
   i oprogramowania,
  8. wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania – obsługa zgłoszeń przesyłanych przez użytkowników,
  9. analiza rynku sprzętu i oprogramowania pod kątem zastosowania nowych rozwiązań.
 6. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub pod warunkiem znajomości języka polskiego, posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. w przypadku stanowiska urzędniczego: referent - wykształcenie co najmniej średnie; starszy referent - wykształcenie co najmniej średnie i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe; inspektor - wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2 - letni staż pracy; informatyk - posiadanie wykształcenia średniego i co najmniej 5 - letniego stażu pracy lub wykształcenia wyższego i co najmniej 4 - letniego stażu pracy; (preferowany kierunek wykształcenia: informatyczne lub pokrewne);
  5. praktyczna znajomość: systemów operacyjnych MS Windows, rozwiązań serwerowych, administrowania systemem Linux, metod i narzędzi zabezpieczania danych (backup, antywirus), systemów bazodanowych.
 7. Wymagania dodatkowe - pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  1. znajomość przepisów: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
  2. doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki;
  3. umiejętność pracy pod presją czasu i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zrozumiałego opisywania problemów, komunikatywność.
 8. Warunki pracy na danym stanowisku pracy: praca przy komputerze, pozycja siedząca, wysiłek fizyczny, np. przy przenoszeniu urządzeń lub przewożeniu ich, praca wymagająca przemieszczania się pomiędzy siedzibami PUP w Łodzi lub jednostkami współpracującymi, praca przy elementach okablowania strukturalnego oraz urządzeniach podłączonych do sieci teleinformatycznej, praca w serwerowni (wyższy poziom hałasu, różnice temperatur), obsługa sprzętu biurowego i sprzętu informatycznego.
 9. Oferta kandydata musi zawierać:
  1. list motywacyjny;
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, ukończone szkolenia;
  4. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
  5. ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki;
  6. ewentualne kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
   • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
   • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
   • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
   • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie albo kserokopia posiadanego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego odpowiedniego dokumentu równoważnego;
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  12. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 10. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1-2, 7 oraz 9-12, każdorazowo winny być opatrzone odręcznym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata na dokumentach dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.
 11. Miejsce składania lub przesyłania ofert:

Ofertę aplikacyjną wraz z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz oznaczeniem naboru w następujący sposób:

 

„Nabór na stanowisko: od referenta do informatyka, stanowisko ds. informatyki,

w Wydziale Informatyki,

 

Nr ewidencyjny naboru: 21/AI/08/2017, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi,
kod: 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91”

 

Ofertę aplikacyjną należy złożyć osobiście w Wydziale Kadr i Zarządzania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi – Łódź, ul. Milionowa 91, pokój 141 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty.

 

 1. Termin składania ofert do dnia:  11.09.2017 roku
 2. Informacje dodatkowe:
  1. druk kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, w zakładce „BIP”, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Milionowa 91 w pokoju nr 141;
  2. oferty, które zostaną złożone po terminie, o którym mowa w ust. 13, nie będą rozpatrywane;
  3. w razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi uważa się datę otrzymania tych dokumentów (datę wpływu do Urzędu);
  4. w treści oferty aplikacyjnej proszę podać numer telefonu do kontaktu;
  5. osoby, zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązane do przedstawienia oryginałów dokumentów dołączonych do oferty aplikacyjnej;
  6. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego;
  7. przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych w „Procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” – jej treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  8. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych;
  9. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Kadr i Zarządzania, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego;
  10. zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z kandydatami, których aplikacje spełniły wymagania formalne;
  11. w związku z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuję, że:
   • administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z siedzibami w Łodzi: ul. Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a;
   • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury naboru na aplikowane stanowisko urzędnicze;
   • dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
   • osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych;
   • podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Grabarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 12:16:45
Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 12:16:45
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-30 12:16:45

corner   corner