logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

 

 

Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2021

1

1/21

04.01.2021

w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

2

2/21

04.01.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa" 

3

3/21

04.01.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

4

4/21

07.01.2021

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia udzielanego w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

5

5/21

11.01.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi oraz Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

6

6/21

15.01.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

7

7/21

19.01.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wyboru instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej Plany Kapitałowe dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

8

8/21

21.01.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

9

9/21

22.01.2021

w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na 2021 rok do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

10

10/21

28.01.2021

w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dni dodatkowo wolnych od pracy w 2021 r.

11

11/21

28.01.2021

w sprawie powołanie Zespołu ds. zapewnienia dostępności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

12

12/21

29.01.2021

w sprawie wprowadzenia "Zespołu wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2021 r."

LUTY 2021

13

13/21

01.02.2021

w sprawie wprowadzenia Ksiązki procedur dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (VI)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"

14

14/21

01.02.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

15

15/21

04.02.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

16

16/21

12.02.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

17

17/21

17.02.2021

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji tworzenia i formatowania dokumentów programu Microsoft Word i Libre Office Writer z ułatwieniami dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami"

18

18/21

22.02.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

19

19/21

22.02.2021

w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej do weryfikacji oświadczeń osób bezrobotnych oraz pracodawców dotyczących podatku od towarów i usług

20

20/21

23.02.2021

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujący pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

MARZEC 2021

21

21/21

01.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

22

22/21

01.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

23

23/21

01.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

24

24/21

01.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

25

25/21

01.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wytycznych do zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi podczas pandemii SARS-CoV-2

26

26/21

02.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. naboru w Powiatowym Urzędzie w Łodzi

27

27/21

02.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji korzystania z służbowej karty płatniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

28

28/21

03.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

29

29/21

08.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

30

30/21

08.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

31

31/21

11.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

32

32/21

19.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

33

33/21

23.03.2021

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych”

34

34/21

23.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

35

35/21

24.03.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

KWIECIEŃ 2021

36

36/21

06.04.2021

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej

37

37/21

09.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

38

38/21

13.04.2021

w sprawie powołania i nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

39

39/21

15.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

40

40/21

15.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

41

41/21

15.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”

42

42/21

15.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

43

43/21

16.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

44

44/21

20.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

45

45/21

20.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

46

46/21

23.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

47

47/21

23.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

48

48/21

30.04.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

MAJ 2021

49

49/21

07.05.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

50

50/21

13.05.2021

w sprawie wprowadzenia „Tabeli dofinansowania na 2021 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci”

51

51/21

19.05.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

52

52/21

19.05.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

53

53/21

21.05.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków

54

54/21

24.05.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

CZERWIEC 2021

55

55/21

07.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej;w

56

56/21

11.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

57

57/21

15.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

58

58/21

16.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

59

59/21

22.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

60

60/21

24.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

61

61/21

24.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

62

62/21

24.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

63

63/21

29.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

64

64/21

30.06.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

LIPIEC 2021

65

65/21

05.07.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

66

66/21

09.07.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad działania składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

67

67/21

22.07.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

68

68/21

22.07.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

SIERPIEŃ 2021

69

69/21

23.08.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

70

70/21

23.08.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

WRZESIEŃ 2021

71

71/21

20.09.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

72

72/21

20.09.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

73

73/21

20.09.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej do weryfikacji oświadczeń osób bezrobotnych oraz pracodawców dotyczących podatku od towarów i usług

74

74/21

20.09.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

75

75/21

20.09.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”

76

76/21

24.09.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

PAŹDZIERNIK 2021

77

77/21

07.10.2021

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”

78

78/21

15.10.2021

w sprawie powołania zespołu ds. migracji danych

79

79/21

19.10.2021

w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dni dodatkowo wolnych od pracy w 2022 r.

80

80/21

26.10.2021

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w budynkach ul. Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a”

81

81/21

26.10.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych”

82

82/21

28.10.2021

w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”

LISTOPAD 2021

83

83/21

15.11.2021

w sprawie wprowadzenia do stosowania druku o nazwie „Zlecenie wewnętrzne”

GRUDZIEŃ 2021

84

84/21

01.12.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

85

85/21

03.12.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

86

86/21

16.12.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia dostępności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

87

87/21

17.12.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

88

88/21

17.12.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

89

89/21

20.12.2021

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”

90

90/21

20.12.2021

w sprawie powołania zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych

91

91/21

28.12.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad działania składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

Ilość odwiedzin: 13080
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-01-18 09:38:25
Data udostępnienia informacji: 2021-01-18 09:38:25
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-03 08:46:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner