logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP: http://pup.lodz1.sisco.info/

Dane teleadresowe jednostki:

93-121 Łódź, ul. Milionowa 91

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

tel. (42) 251-66-00

fax (42) 251-66-11

e-mail: lol1@praca.gov.pl

lodz.praca.gov.pl

 

Data publikacji BIP: 2012-01-02.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne są częściowo w formie skanów
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • niektóre informacje są w formie obrazów (*.gif, *.jpg, itp.)


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Stron BIP PUP w Łodzi posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • rejestr zmian
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników urzędu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi j można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

CTRL + F - służy on do wyszukiwania słów w tekście strony,

CTRL + T - służy do otwierania nowej karty w przeglądarce,

CTRL + TAB - jak już wspomniałem służy do przechodzenia między kartami przeglądarki i zaoszczędza niepotrzebnego klikania myszą,

CTRL + 1, 2, 3...9 - służy do otwierania karty przyporządkowanej do liczby, przy czym liczba 9 oznacza ostatnią kartę,

CTRL + W - zamykanie danej (otwartej aktualnie) zakładki/strony,

CTRL + R lub F5 - służy do odświeżania strony,

CTRL + (+/-) - posługując się tymi skrótami możemy zmniejszać(-) lub zwiększać(+) rozmiar tekstu na stronie,

CTRL + C, V, X, Y, Z - odpowiednio: kopiuj, wklej, wytnij, przywróć, cofnij,

ALT + D lub F6 - służy do zaznaczania paska adresu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Maryniak, adres e-mail: dostepnosc@pup-lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (42) 251-65-60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek znajduje się w odległości ok. 50 metrów od ulicy. W połowie tej drogi jest szlaban. Do budynku prowadzą 2 wejścia bez barier architektonicznych: od ul. Milionowej i od ul. Częstochowskiej (drzwi otwierane automatycznie). Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne). Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze i na I piętrze. W budynku jest winda, podjazd dla wózków, przy schodach zamontowane są poręcze. Krawędzie schodów są oznaczone za pomocą kontrastowego pasa. Aby skorzystać z windy należy zgłosić się do pracownika ochrony (pok. 036 przy wejściu od ul. Milionowej).Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i na I piętrze. W toaletach jest instalacja alarmowa. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Nad drzwiami wejściowymi od ul. Milionowej umieszczony jest znacznik systemu TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych: 2 od strony ul. Milionowej i 1 od ul. Częstochowskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W lokalizacji na ul. Milionowej 91, po uprzednim umówieniu się dostępny jest tłumacz języka migowego. W celu skorzystania z usługi tłumacza należy wysłać e-mail na adres dostepnosc@pup-lodz.pl lub skontaktować się pod nr tel. (42) 251-65-60. Usługa jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy urzędu.

W obu lokalizacjach urzędu dostępna jest usługa, która umożliwia uzyskanie informacje o rynku pracy w języku migowym. Realizowana jest ona przez Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia za pośrednictwem, platformy do rozmów video MS Teams po uprzedniej rezerwacji terminu. Połączenie z konsultantem i wszelkie informacje odnośnie wymagań technicznych możliwe jest z adresu Zielonej Linii.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek znajduje się w odległości ok. 40 metrów od ulicy. Do wejścia prowadzi chodnik, po którego obydwu stronach jest parking. Jest jedno wejście (bez barier architektonicznych) od ul. Kilińskiego 102/102A. Drzwi otwierają się automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku są dwie windy. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Schody oklejone są paskami antypoślizgowymi. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma znacznika systemu TOTUPOINT.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W lokalizacji na ul. Kilińskiego 102/102a, po uprzednim umówieniu się dostępny jest tłumacz języka migowego. W celu skorzystania z usługi tłumacza należy wysłać e-mail na adres dostepnosc@pup-lodz.pl lub skontaktować się pod nr tel. (42) 251-65-60. Usługa jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy urzędu.

Informacje dodatkowe

W lokalizacjach na ul. Milionowej 91 i ul. Kilińskiego 102/102a jest możliwość bezpłatnego skorzystania z usług tłumacza języka ukraińskiego. Pracownicy urzędu wyposażeni zostali w translatory mowy obsługujące ponad 70 języków.

Ilość odwiedzin: 7125
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Skrócony opis: Deklaracja dostępności cyfrowej BIP PUP w Łodzi oraz dostępności architektonicznej.
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Borna
Osoba, która odpowiada za treść: Konrad Maryniak
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Maryniak
Data wytworzenia informacji: 2020-02-20 08:57:09
Data udostępnienia informacji: 2020-02-20 08:57:09
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-31 12:25:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner