logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2020

1

1/20

03.01.2020

w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dni dodatkowo wolnych od pracy w 2020 r.

2

2/20

08.01.2020

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia udzielanego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

3

3/20

13.01.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków

4

4/20

13.01.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

5

5/20

13.01.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

6

6/20

13.01.2020

w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej do weryfikacji oświadczeń osób bezrobotnych oraz pracodawców dotyczących podatku od towarów i usług

7

7/20

13.01.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wsparcia procesu rozliczania środków przyznanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

8

8/20

13.01.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

9

9/20

13.01.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

10

10/20

21.01.2020

w sprawie wprowadzenia "Zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2020 r."

11

11/20

27.01.2020

w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na 2020 rok do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

12

12/20

28.01.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

13

13/20

28.01.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

LUTY 2020
14

14/20

03.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

15

15/20

07.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

16

16/20

12.02.2020

w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

17

17/20

14.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

18

18/20

14.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

19

19/20

19.02.2020

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do brakowania dokumentacji niearchiwalnej

20

20/20

19.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad działania składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

21

21/20

26.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

22

22/20

26.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania po ogłoszeniu ewakuacji dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonujących pracę w siedzibie przy ul. Kilińskiego 102/102a z budynku MOPS

MARZEC 2020
23

23/20

04.03.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

24

24/20

04.03.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

25

25/20

04.03.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

26

26/20

04.03.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

27

27/20

16.03.2020

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

28

28/20

25.03.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

29

29/20

26.03.2020

w sprawie zasad działania dotyczących ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

30

30/20

30.03.2020

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

31

31/20

31.03.2020

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji korzystania z służbowej karty płatniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

KWIECIEŃ 2020
32

32/20

02.04.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

33

33/20

02.04.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

34

34/20

03.04.2020

zmieniająca zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

35

35/20

24.04.2020

zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

MAJ 2020
36

36/20

06.05.2020

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. oceny przystosowania stanowisk pracy dla pracowników zaliczonych do stopnia niepełnosprawności

37

37/20

20.05.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dni dodatkowo wolnych od pracy w 2020 r.

38

38/20

22.05.2020

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

39

39/20

26.05.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

40

40/20

26.05.2020

w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

41

41/20

27.05.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

CZERWIEC 2020
42

42/20

02.06.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

43

43/20

02.06.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

44

44/20

02.06.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

45

45/20

05.06.2020

w sprawie wprowadzenia "Tabeli dofinansowania na 2020 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci"

46

46/20

08.06.2020

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego

47

47/20

19.06.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

48

48/20

23.06.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad działania składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

49

49/20

30.06.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

50

50/20

30.06.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

LIPIEC 2020
51

51/20

20.07.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

SIERPIEŃ 2020
52

52/20

11.08.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

53

53/20

17.08.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

54

54/20

17.08.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

55

55/20

21.08.2020

w sprawie wprowadzenia wytycznych do zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi podczas pandemii SARS-CoV-2

56

56/20

24.08.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

57

57/20

24.08.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

58

58/20

26.08.2020

zmieniejące zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

WRZESIEŃ 2020
59

59/20

10.09.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

60

60/20

10.09.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"

61

61/20

11.09.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"

62

62/20

29.09.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

63

63/20

29.09.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamównienia publicznego

PAŹDZIERNIK 2020
64

64/20

13.10.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

65

66/20

15.10.2020

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wyboru instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

66

67/20

28.10.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wyboru instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

LISTOPAD 2020
67

68/20

04.11.2020

w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

68

69/20

04.11.2020

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczenia pracy zdalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

69

70/20

06.11.2020

w sprawie wprowadzenia wytycznych do zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi podczas pandemii SARS-CoV-2

70

71/20

23.11.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

71

72/20

24.11.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

72

73/20

26.11.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wyboru instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

73

74/20

27.11.2020

w sprawie przeciwdziałania mobbingowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

74

75/20

30.11.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wytycznych do zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi podczas pandemii SARS-CoV-2

GRUDZIEŃ 2020
75

76/20

02.12.2020

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

76

77/20

02.12.2020

w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

77

78/20

03.12.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

78

79/20

08.12.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wytycznych do zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi podczas pandemii SARS-CoV-2

79

80/20

10.12.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

80

81/20

23.12.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

81

82/20

30.12.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wyboru instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Ilość odwiedzin: 18545
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Grabarczyk
Data wytworzenia informacji: 2020-01-07 11:43:21
Data udostępnienia informacji: 2020-01-07 11:43:21
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-18 09:33:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner