logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2019

1

1/19

03.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

2

2/19

07.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

3

3/19

10.01.2019

w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

4

4/19

10.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

5

5/19

10.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

6

6/19

10.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

7

7/19

10.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków na dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

8

8/19

10.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

9

9/19

10.01.2019

w sprawie powołania Komisji ds. naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

10

10/19

14.01.2019

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia w 2019 r. udzielanego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

11

11/19

16.01.2019

w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na 2019 rok do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

12

12/19

28.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi" oraz powołania Zespołu powypadkowego

13

13/19

29.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

14

14/19

29.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

15

15/19

29.01.2019

w sprawie wprowadzenia "Zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2019 r."

LUTY 2019

16

16/19

06.02.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

17

17/19

06.02.2019

w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"

18

18/19

08.02.2019

w sprawie wprowadzenia "Zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

19

19/19

20.02.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

MARZEC 2019

20

20/19

01.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotów korzystających z instrumentów rynku pracy

21

21/19

05.03.2019

w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

22

22/19

05.03.2019

w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

23

23/19

05.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

24

24/19

05.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenia zamówienia publicznego

25

25/19

12.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

26

26/19

15.03.2019

w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

27

27/19

15.03.2019

w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

28

28/19

15.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

29

29/19

15.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

30

30/19

20.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

31

31/19

20.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

32

32/19

20.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

33

33/19

27.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków na dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

34

34/19

27.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

35

35/19

27.03.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

36

36/19

27.03.2019

w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

KWIECIEŃ 2019

37

37/19

02.04.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

38

38/19

02.04.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"

39

39/19

05.04.2019

w sprawie wprowadzenia "Tabeli dofinansowania na 2019 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci

40

40/19

18.04.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

MAJ 2019

41

41/19

22.05.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

42

42/19

22.05.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

43

43/19

22.05.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

44

44/19

27.05.2019

w sprawie rejestrów wyjść służbowych, prywatnych oraz spóźnień do pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

45

45/19

29.05.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

CZERWIEC 2019

46

46/19

03.06.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

LIPIEC 2019

47

47/19

02.07.2019

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania po ogłoszeniu ewakuacji dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonujących pracę w siedzibie przy ul. Kilińskiego 102/102a z budynku MOPS

48

48/19

12.07.2019

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

49

49/19

12.07.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

50

50/19

15.07.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

51

51/19

22.07.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

52

52/19

23.07.2019

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wsparcia procesu rozliczania środków przyznanych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

53

53/19

24.07.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Pracy"

54

54/19

29.07.2019

w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej do weryfikacji oświadczeń dla bezrobotnych oraz pracodawców dotyczących podatku od towaru i usług

55

55/19

30.07.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

SIERPIEŃ 2019

56

56/19

02.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

57

57/19

06.08.2019

zmieniająca zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi" oraz powołania Zespołu powypadkowego

58

58/19

23.08.2019

w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania do kosztów studiów dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

59

59/19

23.08.2019

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

60

60/19

23.08.2019

w sprawie wprowadzenia zasad organizowania szkoleń i kursów dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

61

61/19

29.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru na wolne stanowisko urzędniczne, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

62

62/19

29.08.2019

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

63

63/19

29.08.2019

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

WRZESIEŃ 2019

64

64/19

04.09.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

65

65/19

04.09.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą " Tajemnica Skarbowa"

66

66/19

04.09.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

67

67/19

16.09.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie "Zasad postępowania w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych z tytułu zwrotu świadczeń finansowych przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

68

68/19

24.09.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, pozostałych walorów oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

69

69/19

24.09.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów weryfikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

PAŹDZIERNIK 2019

70

70/19

03.10.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania po ogłoszeniu ewakuacji dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonujących pracę w siedzibie przy ulicy Kilińskiego 102/102a z budynku MOPS

71

71/19

03.10.2019

w sprawie wprowadzenia procedury codziennego sprawdzania dróg ewakuacyjnych przez pracowników służby dozoru w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Milionowa 91

72

72/19

16.10.2019

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

73

73/19

16.10.2019

w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

74

74/19

17.10.2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

75

75/19

31.10.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

76

76/19

31.10.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

77

77/19

31.10.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

78

78/19

31.10.2019

w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej do weryfikacji oświadczeń osób bezrobotnych oraz pracodawców dotyczących podatku od towarów i usług

LISTOPAD 2019

79

79/19

04.11.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

80

80/19

04.11.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad postępowania w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych z tytułu zwrotu świadczeń finansowych przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

81

81/19

19.11.2019

w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych oraz ewidencjonowania i rozliczania kosztów rozmów telefonicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

82

82/19

28.11.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

GRUDZIEŃ 2019

83

83/19

02.12.2019

zmieniejące zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

84

84/19

02.12.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi oraz Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

85

85/19

04.12.2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

86

86/19

16.12.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

87

87/19

19.12.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

88

88/19

30.12.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

89

89/19

30.12.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

Ilość odwiedzin: 24196
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Grabarczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 14:48:14
Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 14:48:14
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-29 08:00:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner