logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Ochrona danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 91, kod pocztowy 93-121, nr telefonu: (42) 251-65-00.
 2. Z inspektorem ochrony danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można skontaktować się pod numerem telefonu (42) 251 65 16, e-mail: iod@pup-lodz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj.:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w przepisach z zakresu polityki rynku pracy, z zakresu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów regulujących działalność Administratora;
 • mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody;
 • w celu realizacji umowy,
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 1. Pani/Pana  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora,
 • na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.
 • Urząd Miasta Łodzi, jako podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora poprzez udostępnienie systemu powstałego w projekcie „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS" realizowanego przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, służącego do: obsługi procesu wydania zaświadczeń o sytuacji klienta innym uprawnionym podmiotom; ułatwienia pracownikom wglądu w informacje o własnych klientach; wglądu przez klientów w informacje, które ich dotyczą poprzez Portal Wsparcie Społeczne; pobierania, transformacji i anonimizacji danych, w ramach separowanego procesu, służących do tworzenia raportów analitycznych przez Urząd Miasta Łodzi dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie jego kompetencji.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnymdo udzielenia wsparcia w formie usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1100 z późn. zm.).
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, oraz w zakresie wynikającym z przepisów  prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów a następnie, w celu archiwizacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zaakceptowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych, podlegają zabezpieczeniom zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
 8. Szczegółowe informacje dotyczące celu, podstawy prawnej i czasu przetwarzania będą przekazywane przez wewnętrzne komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
   

 
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 91, kod pocztowy 93-121, nr telefonu: (42) 251-65-00, e-mail: lol2@praca.gov.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można skontaktować się pod numerem telefonu (42) 251-65-16, e-mail: iod@pup-lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby urzędu, wskazany w pkt. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  2. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; oraz
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów Urzędu;
  2. ochrony mienia;
  3. zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd
   lub klienta na szkodę;
  4. zapewnienia ochrony obiektów.
 5. Pani/Pana  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora,
   w szczególności firma ochroniarska.
 6. Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od daty nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie ww. terminu, nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu przez nadpisanie. W przypadku, gdy obraz z monitoringu wizyjnego jest lub może być dowodem w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, nagranie przechowywane jest do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia postępowania.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych w przypadkach określonych w art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych
   w art. 17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych
   w art. 20 RODO;
  7. prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe
   na podstawie Pani/Pana zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora
  do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Ilość odwiedzin: 15827
Nazwa dokumentu: Ochrona danych osobowych
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: Paulina Augustyniak
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Augustyniak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 12:16:00
Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 12:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:30:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner