logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2018

1

1/18

04.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

2

2/18

04.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu Komisji Przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

3

3/18

04.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

4

4/18

10.01.2018

w sprawie składania oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej

5

5/18

10.01.2018

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia w 2018 r. udzielanego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

6

6/18

10.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych, pozostałych walorów oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

7

7/18

12.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

8

8/18

12.01.2018

w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

9

9/18

12.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2018 r."

10

10/18

17.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

11

11/18

17.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

12

12/18

17.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

13

13/18

17.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

14

14/18

17.01.2018

w sprawie powołania zespołów weryfikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

15

15/18

17.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2018 r."

16

16/18

17.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2018 r."

17

17/18

23.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych dla osób uprawnionych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2018 r."

18

18/18

23.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2018 r."

19

19/18

23.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów egzaminów/uzyskania licencji wskazanych przez osoby uprawnione obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2018 r."

20

20/18

24.01.2018

w sprawie wprowadzenia "Planu zamówień publicznych na 2018 rok" do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

21

21/18

30.01.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

LUTY 2018

22

22/18

02.02.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

23

23/18

06.02.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2018 r."

24

24/18

07.02.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

25

25/18

09.02.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

26

26/18

12.02.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

27

27/18

12.02.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

28

28/18

12.02.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

29

29/18

12.02.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków

30

30/18

12.02.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. dostosowania wewnętrznych aktów prawnych i dokumentów PUP w Łodzi do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawnie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

31

31/18

14.02.2018

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

32

32/18

22.02.2018

w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

33

33/18

22.02.2018

w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

34

34/18

22.02.2018

w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"

35

35/18

22.02.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieści Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

36

36/18

28.02.2018

w sprawie powołania i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego

37

37/18

28.02.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

38

38/18

28.02.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

MARZEC 2018

39

39/18

13.03.2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi oraz Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

40

40/18

14.03.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

41

41/18

19.03.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

42

42/18

19.03.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

43

43/18

23.03.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

KWIECIEŃ 2018

44

44/18

03.04.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

45

45/18

19.04.2018

w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

46

46/18

26.04.2018

w sprawie wprowadzenia "Tabeli dofinansowania na 2018 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci"

47

47/18

30.04.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, pozostałych walorów oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

MAJ 2018

48

48/18

16.05.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

49

49/18

17.05.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. niszczenia weksli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

50

50/18

17.05.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów weryfikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

51

51/18

21.05.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

52

52/18

21.05.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

53

53/18

23.05.2018

w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

54

54/18

29.05.2018

w sprawie wyznaczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi do udzielania pierwszej pomocy

CZERWIEC 2018

55

55/18

01.06.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

56

56/18

11.06.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

57

57/18

26.06.2018

w sprawie wprowadzenia do stosowania "Metodyki oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

58

58/18

26.06.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. koordynacji bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

59

59/18

26.06.2018

w sprawie wprowadzenia do stosowania "Procedury oceny skutków dla ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

LIPIEC 2018

60

60/18

02.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

61

61/18

04.07.2018

w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

62

62/18

04.07.2018

w sprawie powołania Komisji ds. naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

63

63/18

10.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

64

64/18

11.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

65

65/18

13.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

66

66/18

13.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

67

67/18

13.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

68

68/18

17.07.2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

69

69/18

17.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

70

70/18

17.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

71

71/18

23.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

72

72/18

31.07.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

SIERPIEŃ 2018

73

73/18

03.08.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

74

74/18

03.08.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

75

75/18

03.08.2018

w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

76

76/18

13.08.2018

w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

77

77/18

17.08.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

78

78/18

17.08.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

79

79/18

28.08.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego

80

80/18

29.08.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków na dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

81

81/18

29.08.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji pieczątek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

82

82/18

30.08.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad postępowania w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych z tytułu zwrotu świadczeń finansowych przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

WRZESIEŃ 2018

83

83/18

03.09.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

84

84/18

03.09.2018

w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

85

85/18

04.09.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

86

86/18

04.09.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

87

87/18

05.09.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

88

88/18

05.09.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

89

89/18

13.09.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

90

90/18

13.09.2018

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków

91

91/18

17.09.2018

w sprawie wprowadzenia "Zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2018 r."

92

92/18

25.09.2018

w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej do weryfikacji oświadczeń osób bezrobotnych oraz pracodawców dotyczących podatku od towarów i usług

PAŹDZIERNIK 2018

93

93/18

15.10.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

94

94/18

15.10.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

95

95/18

24.10.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

LISTOPAD 2018

96

96/18

07.11.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

97

97/18

07.11.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica skarbowa"

98

98/18

07.11.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

99

99/18

15.11.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

GRUDZIEŃ 2018

100

100/18

12.12.2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

101

101/18

17.12.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Ilość odwiedzin: 33194
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Grabarczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 10:04:06
Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 10:04:06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-14 14:55:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner