logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2016

1

1/16

04.01.2016

w sprawie wprowadzenia "Zasad postępowania Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej, Wydziału Windykacji, Wydziału Finansowo-Księgowego i Samodzielnego Stanowiska ds. Prawnych w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych z tytułu zwrotu świadczeń finansowych przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

2

2/16

13.01.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania

3

3/16

15.01.2016

w sprawie wprowadzenia "Planu zamównień publicznych na 2016 rok" do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

4

4/16

15.01.2016

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

5

5/16

25.01.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi 

6

6/16

25.01.2016

w sprawie powołania zespołów weryfikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi 

7

7/16

26.01.2016

w sprawie ustalenia podziału środków Funduszu Pracy przyznanych w formie KFS na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

8

8/16

27.01.2016

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

9

9/16

28.01.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi 

10

10/16

29.01.2016

w sprawie wprowadzenia "Zasad dotyczących organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

11

11/16

29.01.2016

w sprawie wprowadzenia "Zasad dotyczących dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

12

12/16

29.01.2016

w sprawie wprowadzenia "Zasad dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

13

13/16

29.01.2016

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2016 r." 

14

14/16

29.01.2016

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2016 r." 

LUTY 2016

15

15/16

10.02.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

16

16/16

11.02.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

17

17/16

25.02.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

18

18/16

29.02.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnch w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

19

19/16

29.02.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

MARZEC 2016

20

20/16

02.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

21

21/16

02.03.2016

w sprawie wprowadzenia Książki Procedur, dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 "Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

22

22/16

02.03.2016

w sprawie wprowadzenia książki procedur realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pragramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie" Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

23

23/16

03.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

24

24/16

03.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędzie Pracy w Łodzi

25

25/16

08.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

26

26/16

10.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

27

27/16

11.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

28

28/16

11.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

29 29/16 14.03.2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz Modelu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

30 30/16 14.03.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia zasad współpracy, komunikacji i raportowania w procesie zarządzania ryzykiem

31 31/16 14.03.2016

zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

32 32/16 30.03.2016

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

33 33/16 30.03.2016

w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

KWIECIEŃ 2016

34

34/16

31.03.2016

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

35

35/16

05.04.2016

w sprawie wprowadzenia wzoru klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej w stosunku do osoby realizującej usługę na terenia siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

36

36/16

07.04.2016

w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi "Instrukcji inwentaryzacyjnej"

37

37/16

07.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

38

38/16

07.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do zapłaty dowodów księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

39

39/16

07.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

40

40/16

11.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

41

41/16

11.04.2016

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej

42

42/16

12.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

43

43/16

14.04.2016

w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

44

44/16

14.04.2016

zmieniające ogłoszenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

45

45/16

20.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

46

46/16

26.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

47

47/16

26.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

48

48/16

29.04.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

MAJ 2016

49

49/16

17.05.2016

w sprawie wprowadzenia "Tabeli dofinansowania na 2016 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci"

50

50/16

20.05.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

51

51/16

20.05.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

52

52/16

24.05.2016

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. niszczenia weksli

53

53/16

24.05.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

54

54/16

25.05.2016

w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotów korzystających z  instrumentów rynku pracy

55

55/16

31.05.2016

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kontroli wewnętrznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

CZERWIEC 2016

56

56/16

30.06.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

LIPIEC 2016

57

57/16

05.07.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

58

58/16

05.07.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi" oraz "Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

59

59/16

26.07.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad działania składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

SIERPIEŃ 2016

60

60/16

04.08.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

61

61/16

09.08.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

62

62/16

18.08.2016

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

WRZESIEŃ 2016

63

63/16

01.09.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

64

64/16

01.09.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

65

65/16

19.09.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

66

66/16

21.09.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

67

67/16

28.09.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

68

68/16

30.09.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

PAŹDZIERNIK 2016

69

69/16

04.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

70

70/16

04.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów weryfikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

71

71/16

11.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków na dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

72

72/16

20.10.2016

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

73

73/16

20.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. niszczenia weksli

74

74/16

25.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

75

75/16

25.10.2016

w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

76

76/16

25.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi" oraz powołania Zespołu powypadkowego

77

77/16

25.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

78

78/16

25.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

79

79/16

27.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny przystosowania stanowisk pracy dla pracowników zaliczonych do stopnia niepełnosprawności

LISTOPAD 2016

80

80/16

09.11.2016

w sprawie powołania i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

81

81/16

09.11.2016

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

82

82/16

14.11.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad organizowania szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

83

83/16

22.11.2016

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

84

84/16

29.11.2016

w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych, pozostałych walorów oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Ilość odwiedzin: 38099
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Zawadzka
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Grabarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 14:10:06
Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 14:10:06
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-09 13:05:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner