logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2017

1

1/17

03.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowy Urzędzie Pracy w Łodzi

2

2/17

03.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

3

3/17

03.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

4

4/17

03.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia zasad współpracy, komunikacji i raportowania w procesie zarządzania ryzykiem

5

5/17

04.01.2017

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

6

6/17

04.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

7

7/17

10.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Planu zamówień publicznych na 2017 rok" do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

8

8/17

23.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

9

9/17

23.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

10

10/17

25.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

11

11/17

25.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

12

12/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

13

13/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych dla osób uprawnionych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2017 r."

14

14/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2017 r."

15

15/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów egzaminów/uzyskania licencji wskazanych przez osoby uprawnione obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2017 r."

16

16/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

LUTY 2017

17

17/17

06.02.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

18

17a/17

06.02.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2017 r."

19

18/17

07.02.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków

20

19/17

14.02.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

21

20/17

14.02.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

22

21/17

16.02.2017

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

23

22/17

16.02.2017

w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieści Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

24

23/17

16.02.2017

w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"

25

24/17

20.02.2017

w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

26

25/17

21.02.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

27

26/17

21.02.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

28

27/17

23.02.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

MARZEC 2017

29

28/17

07.03.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

30

29/17

09.03.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

31

30/17

09.03.2017

w sprawie wyznaczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi do udzielania pierwszej pomocy

32

31/17

09.03.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

33

32/17

14.03.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

34

33/17

14.03.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

35

34/17

16.03.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

36

35/17

16.03.2017

w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dnia dodatkowo wolnego od pracy w 2017 r.

37

36/17

16.03.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

KWIECIEŃ 2017

38

37/17

12.04.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

39

38/17

24.04.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

40

39/17

25.04.2017

w sprawie przekazywania informacji publicznej do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

41

40/17

25.04.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

42

41/17

27.04.2017

w sprawie wprowadzenia "Tabeli dofinansowania na 2017 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci"

MAJ 2017

43

42/17

09.05.2017

w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi" oraz "Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

44

43/17

19.05.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

45

44/17

25.05.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

46

45/17

25.05.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

47

46/17

30.05.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędy Pracy w Łodzi

48

47/17

30.05.2017

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w budynkach ul. Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a"

49

48/17

30.05.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

50

49/17

30.05.2017

w sprawie wykazu instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

51

50/17

30.05.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

CZERWIEC 2017

52

51/17

09.06.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

53

52/17

09.06.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

54

53/17

09.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Powiatowy Urzędzie Pracy w Łodzi" oraz powołanie Zespołu powypadkowego

55

54/17

09.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny przystosowania stanowisk pracy dla pracowników zaliczonych do stopnia niepełnosprawności

56

55/17

09.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

57

56/17

09.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, pozostałych walorów oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

58

57/17

09.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

59

58/17

12.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

60

59/17

12.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

61

60/17

12.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

62

61/17

13.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

63

62/17

13.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

64

63/17

14.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

65

64/17

14.06.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji pieczątek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

66

65/17

21.06.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

67

66/17

21.06.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. oceny przystosowania stanowisk pracy dla pracowników zaliczonych do stopnia niepełnosprawności

68

67/17

27.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

69

68/17

27.06.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

70

69/17

29.06.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

LIPIEC 2017

71

70/17

04.07.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

72

71/17

04.07.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

73

72/17

21.07.2017

w sprawie wprowadzenie "Zasad dofinansowania w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

74

73/17

28.07.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2017 r."

SIERPIEŃ 2017

75

74/17

22.08.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

76

75/17

22.08.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

77

76/17

23.08.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenie Instrukcji określające zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

WRZESIEŃ 2017

78

77/17

01.09.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

79

78/17

01.09.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

80

79/17

01.09.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

81

80/17

07.09.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

82

81/17

19.09.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków na dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

83

82/17

26.09.2017

w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia zasad współpracy, komunikacji i raportowania w procesie zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

84

83/17

26.09.2017

w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu odbywania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

85

84/17

28.09.2017

w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie kwalifikacji, ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

PAŹDZIERNIK 2017

86

85/17

06.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

87

86/17

06.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

88

87/17

31.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

89

88/17

31.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"

LISTOPAD 2017

90

89/17

16.11.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

91

90/17

17.11.2017

w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dnia dodatkowo wolnego od pracy w dniu 2018 r.

92

91/17

23.11.2017

w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi Nr 116/12 i Nr 138/12

GRUDZIEŃ 2017

93

92/17

05.12.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

94

93/17

05.12.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

95

94/17

18.12.2017

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Ilość odwiedzin: 40217
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Grabarczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-01-13 15:04:00
Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 15:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-20 14:01:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner