logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI
Nr ewidencyjny naboru 15/ZO/02/2014 z dnia 05.02.2014 r.

1.    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
od referenta do inspektora, na stanowisku ds. odwołań w Wydziale Odwołań

Liczba miejsc: 1

2.    Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę

3.    Zatrudnienie w wymiarze czasu pracy:  w pełnym wymiarze czasu pracy;

4.    Miejsce wykonywania pracy – w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi;

5.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił: > 6 %.

6.    Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności: 

1)  rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych;
2)  przekazywanie odwołań do organu II instancji;
3)  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonej problematyki;
4)  prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonych postępowań;
5)  współpraca z innymi komórkami Urzędu oraz innymi organami w powyższym zakresie.

7.    Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego lub pod warunkiem znajomości języka polskiego, posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)  na stanowiskach urzędniczych: referent – wykształcenie co najmniej średnie; starszy referent – wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe; w przypadku stanowiska inspektora – wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy;
5)  znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z  późn. zm.); przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

8.    Wymagania dodatkowe - pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office), sumienność, staranność, umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, mile widziane doświadczenie na podobnych stanowiskach lub w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

9.    Warunki pracy na danym stanowisku pracy: praca przy komputerze, użytkowanie sprzętu biurowego, pozycja siedząca.

10.    Oferta kandydata musi zawierać: 

1)  list motywacyjny;
2)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, ukończone szkolenia;
4)  kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
5)  ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia na podobnych stanowiskach lub w Publicznych Służbach Zatrudnienia;
6)  ewentualne kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
7)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie albo kserokopia posiadanego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego odpowiedniego dokumentu równoważnego;
10)  oświadczenie, że wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne;
11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
12)  spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

11.    Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1-2 oraz 7-12, każdorazowo winny być opatrzone odręcznym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata na dokumentach dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

12.    Miejsce składania lub przesyłania ofert:
Ofertę aplikacyjną wraz z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz oznaczeniem naboru w następujący sposób:

„Nabór na stanowisko:  od referenta do inspektora, na stanowisku ds. odwołań, 
w Wydziale Odwołań,

Nr ewidencyjny naboru: 15/DO/02/2014,
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91”

Ofertę aplikacyjną należy złożyć osobiście w Wydziale Kadr i Zarządzania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi – Łódź, ul. Milionowa 91, pokój 141 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty. 
 
13.    Termin składania ofert do dnia:  17.02.2014 roku.

14.    Informacje dodatkowe: 

1)  druk kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienia, dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, w zakładce „BIP”, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Milionowa 91w pokoju nr 141; 
2)  oferty, które zostaną złożone po terminie, o którym mowa w ust. 13, nie będą rozpatrywane;
3)  w razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi uważa się datę otrzymania tych dokumentów (datę wpływu do Urzędu);
4)  w treści oferty aplikacyjnej proszę podać numer telefonu do kontaktu;
5)  osoby, zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do oferty aplikacyjnej;
6)  w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego;
7)  przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych w „Procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” – jej treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
8)  dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych;
9)  kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Kadr i Zarządzania, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Zawadzka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Witusik
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 14:37:19
Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 14:37:19
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-05 14:37:19

corner   corner