logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Nr ewidencyjny naboru 28/DK/08/2015 z dnia 18.08.2015 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 od starszego referenta do inspektora,

nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. Kadr w Wydziale Kadr i Zarządzania

 

Liczba miejsc: 1

 

 1. Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę;
 2. Zatrudnienie w wymiarze czasu pracy:  w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. Miejsce wykonywania pracy – w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi;
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił: > 6 %.
 5. Podstawowy zakres zadań na stanowisku urzędniczym obejmuje w szczególności:
 1. prowadzenia akt osobowych pracownika;
 2. przygotowywanie i kompletowanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
 3. przygotowywanie projektów umów o pracę oraz zmian dotyczących warunków pracy i płacy;
 4. ustalanie uprawnień pracowniczych do: nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno  - rentowej, dodatku do wynagrodzeń, dodatku specjalnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
 5. przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających okresy zatrudnienia;
 6. przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia;
 7. przygotowywanie świadectw pracy, odpisów świadectw pracy;
 8. realizowanie spraw z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej: wystawianie skierowań na profilaktyczne badania lekarskie i monitorowanie aktualności zaświadczeń;
 9. przyjmowanie oświadczeń wynikających ze stosunku pracy;
 10. przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem zwolnień  okolicznościowych, urlopu wychowawczego,  macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz innych uprawnień z tyt. rodzicielstwa;
 11. prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników;
 12. ustalanie uprawnień do urlopów, przygotowywanie wniosków dotyczących ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 13. przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy;
 14. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, uprawnionych członków ich rodzin oraz wyrejestrowywanie i zgłaszaniem zmian;
 15.  współdziałanie ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie szkoleń   pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 16. przygotowywanie korespondencji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników;
 17. przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych;
 18. ochrona przetwarzanych danych osobowych pracownika.
 1. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub pod warunkiem znajomości języka polskiego, posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. preferowane wykształcenie i  staż pracy w przypadku stanowiska:
 • starszego referenta, wykształcenie co najmniej średnie i 2 lata stażu pracy  lub wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie wyższe;
 • inspektora: wykształcenie co najmniej średnie i 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe
  i 2 lata stażu pracy – preferowane wykształcenie wyższe;
 1. Niezbędna wiedza kwalifikacyjna (nazwy przepisów prawnych, zagadnień które pracownik powinien znać): znajomość przepisów kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do kodeksu pracy, ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych               (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), ustawy z dnia                            13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121,              z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).
 1. Wymagania dodatkowe - pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: mile widziane doświadczenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy, znajomość przepisów ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), umiejętność stosowania i interpretowania przepisów, odporność na stres, bezstronność, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność formułowania wniosków, obsługa pakietu MS Office;
 2. Warunki pracy na danym stanowisku pracy: praca przy komputerze, użytkowanie sprzętu biurowego, pozycja siedząca, w trakcie wykonywania czynności kontrolnych przemieszczanie się między siedzibami Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
 3. Oferta kandydata musi zawierać:
  1. list motywacyjny;
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, ukończone szkolenia;
  4. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia - w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  5. ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego  w Publicznych Służbach Zatrudnienia;
  6. ewentualne kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, w tym:  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego                         i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie albo kserokopia posiadanego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego,      a w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego odpowiedniego dokumentu równoważnego;
  10. oświadczenie, że wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne;
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.);
  12. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1-2 oraz 7-12, każdorazowo winny być opatrzone odręcznym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata na dokumentach dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.
 2. Miejsce składania lub przesyłania ofert:

Ofertę aplikacyjną wraz z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz oznaczeniem naboru w następujący sposób:

„Nabór na stanowisko: od starszego referenta do inspektora,

 nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. Kadr w Wydziale Kadr i Zarządzania,

 

Nr ewidencyjny naboru: 28/DK/08/2015, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi,
kod: 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91”

 

Ofertę aplikacyjną należy złożyć osobiście w Wydziale Kadr i Zarządzania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi – Łódź, ul. Milionowa 91, pokój 141 lub dostarczyć za pośrednictwem poczty.

 1. Termin składania ofert do dnia: 28.08.2015 roku.
 2. Informacje dodatkowe:
  1. druk kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, w zakładce „BIP”, a także
   w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Milionowa 91w pokoju nr 141;
  2. oferty, które zostaną złożone po terminie, o którym mowa w ust. 11, nie będą rozpatrywane;
  3. w razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Powiatowego Urzędu Pracy
   w Łodzi uważa się datę otrzymania tych dokumentów (datę wpływu do Urzędu);
  4. w treści oferty aplikacyjnej proszę podać numer telefonu do kontaktu;
  5. osoby, zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązane do przedstawienia oryginałów dokumentów dołączonych do oferty aplikacyjnej;
  6. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego;
  7. przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych w Procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi – jej treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi;
  8. dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych;
  9. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć
   w Wydziale Kadr i Zarządzania, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy
   o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata
   z Krajowego Rejestru Karnego,
  10. zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z kandydatami, których aplikacje spełniły wymagania formalne.

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-08-18 13:15:19
Data udostępnienia informacji: 2015-08-18 13:15:19
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-18 13:15:19

corner   corner