logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie kandydata - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2017

1

1/17

03.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowy Urzędzie Pracy w Łodzi

2

2/17

03.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

3

3/17

03.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

4

4/17

03.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia zasad współpracy, komunikacji i raportowania w procesie zarządzania ryzykiem

5

5/17

04.01.2017

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

6

6/17

04.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

7

7/17

10.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Planu zamówień publicznych na 2017 rok" do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

8

8/17

23.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

9

9/17

23.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

10

10/17

25.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

11

11/17

25.01.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

12

12/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

13

13/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych dla osób uprawnionych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w 2017 r."

14

14/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2017 r."

15

15/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania kosztów egzaminów/uzyskania licencji wskazanych przez osoby uprawnione obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2017 r."

16

16/17

25.01.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

LUTY 2017

17

17/17

06.02.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

18

17a/17

06.02.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2017 r."

19

18/17

07.02.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków

20

19/17

14.02.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

21

20/17

14.02.2017

w sprawie wprowadzenia "Zasad dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi"

22

21/17

16.02.2017

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"

23

22/17

16.02.2017

w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieści Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

24

23/17

16.02.2017

w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy"

25

24/17

20.02.2017

w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

26

25/17

21.02.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

27

26/17

21.02.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

28

27/17

23.02.2017

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalości gospodarczej

Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Grabaczryk
Data wytworzenia informacji: 2017-01-13 15:04:00
Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 15:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-14 15:10:54

Wersja do wydruku...

corner   corner